HETMAN sp. z o.o. jest polską firmą brokerską.

HETMAN sp. z o.o jest członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. 

Firma prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
nr 1600/09 z dnia 16.10.2009. 

 

 

HETMAN UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000336820
NIP: 899-268-04-32
wysokość kapitału zakładowego: 1 135 000 PLN
kapitał wpłacony w całości

tel.:  (71) 757-18-97
(71) 757-18-98
(71) 316-39-27

fax:  (71) 757-56-44

hetman@hetman.wroclaw.pl