Wdrażane przez nas programy ubezpieczeniowe służą zabezpieczeniu płynności finansowej firmy.

 

Program ubezpieczeniowy składa się z czterech podstawowych segmentów:

  

Ochrona majątku firmy

Ochrona firmy
przed rozczeniami osób trzecich

 • ubezpieczenie floty pojazdów,
 • ubezpieczenia kradzieżowe oraz katastroficzne,
 • ubezpieczenie utraty zysku,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie,
 • i inne...
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
 • działalności gospodarczej
  i posiadanego 
  mienia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • i inne...

Ubezpieczenia finansowe  Ochrona życia i zdrowia 
 • gwarancje wadialne,
 • gwarancje należytego wykonania kontraktu, oraz usunięcia wad i usterek,
 • i inne...
 • grupowe ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • i inne...

 

Ponadto proponujemy Państwu pomoc w likwidacji szkód.

HETMAN UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000336820
NIP: 899-268-04-32
wysokość kapitału zakładowego: 1 135 000 PLN
kapitał wpłacony w całości

tel.:  (71) 757-18-97
(71) 757-18-98
(71) 316-39-27

fax:  (71) 757-56-44

hetman@hetman.wroclaw.pl